Podmienky spracovania osobných údajov – GDPR

Podmienky spracovania osobných údajov – GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Toto potvrdenie spoločnosti REKO group s.r.o. , Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48174483, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.28156/S pre účely realizácie obchodu na diaľku a zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk). Toto Vaše potvrdenie môžete kedykoľvek zrušiť a obchodné oznámenia Vám nebudú ďalej zasielané.


I. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je súhlas s týmto správcom v zmysle článku 6 ods. 6 ods. 1 písm. a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len “nariadenie”).


II. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správca vašich osobných údajov je spoločnosť REKO group s.r.o., so sídlom Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.28156/S ďalej len “správca”). Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Skuteckého 133/30, Banská Bystrica , PSČ 974 01 e-mailom: info@superkrmiva.sk Správca nemenoval poverenie na ochranu osobných údajov.


III. Údaje spracúvame v rozsahu:

Meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, telefonický kontakt……………………..


IV. Účel spracovania osobných údajov

 • Účelom spracovania vašich osobných údajov je realizácia obchodu uzatvoreného na diaľku, na základe Vašej objednávky.
 • Zasielanie marketingových správ správcom vašej osobe.
 • Za účelom vykonania platby (poskytneme osobné údaje poskytovateľovi služieb ohľadom spracovania platby).
 • Na účely doručenia tovaru zmluvnými dopravcami poskytneme vaše osobné údaje prepravnej spoločnosti.
 • Za účelom vykonávania zákazníckych súťaží.
 • Za účelom zasielania marketingových oznámení.


V. Doba uloženia osobných údajov

 • Doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje uložené správcom, je do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 • Vaše osobné údaje budú spracované počas obdobia trvania účinku práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi na obdobie 10 rokov.


VI. Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú spoločnosti:

 • GLS General Logistics System Slovakia s.r.o.,
 • 123Kurier, s. r. o.
 • Slovak Parcel Service,s.r.o.,
 • Slovenská Pošta a.s. , ale len výhradne za účelom doručovania pošty a zásielok
 • Ak využívate náš e-shop, zhromažďujeme štatistické údaje o vašej činnosti, ktoré ďalej využívame na zlepšenie našich služieb. VII. Práva subjektu údajov

Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte právo požiadať správcu o prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo na výhradu proti spracovaniu vašich osobných údajov a právo na prenos vašich osobných údajov. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov došlo k porušeniu alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Nemáte povinnosť poskytovať osobné údaje. V prípade, že kupujúci usúdi, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje neprenosné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:

– požadovať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
– požadovať, aby predajca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je kupujúci podľa predchádzajúceho vyhlásenia oprávnený, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezprostredne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci nebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je narušené oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podaním na Úrad na ochranu osobných údajov priamo na adrese Hraničná 4826/12, 082 07 Bratislava.

V Banskej Bystrici dňa 5.5.2022