Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a reklamačný poriadok


  Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

  zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

  Kupujúci:

  Meno a priezvisko *
  Ulica a číslo *
  Mesto *
  PSČ *
  Telefón
  Email

  Predávajúci:

  Obchodné meno *
  Ulica a číslo *
  Mesto *
  PSČ *
  Telefón
  Email
  IČO *
  DIČ/IČ DPH: *

  týmto Vám oznamujem že odstupujem od uzavretej: kúpnej zmluvyzmluvy o poskytnutí služby

  Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

  Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo: zo dňa:

  Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia)*: číslo faktúry:

  Žiadam preto o vrátenie:

  Požadovaná hodnota k vráteniu:

  Požadovanú sumu mi vráťte*: Poštovým poukazom na moju adresu(iba v prípade ak ste za tovar platili pri prebratí - na dobierku)Prevodom na účet

  IBAN a SWIFT:

  Sumarizácia zásielky: Odstúpenie od zmluvyFaktúraTovar, ak je predmetom odstúpeniaPríslušenstvo(ak je predmetom odstúpenia tovar)

  plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

  Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

  Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

  V dňa

  * označené polia sú povinné Slovo "tovar" môže byť nahradené slovom "služba" bez nutnosti úpravy textu

  Podpis:

  Poznámky predávajúceho:

  Podanie odstúpenia dňa:

  Doručenie odstúpenia dňa:

  Doručenie tovaru dňa:

  Dátum vrátenia peňazí:

  Interné číslo odstúpenia:

  Vybavil:

  Kontroloval:

   

  REKLAMAČNÝ PORIADOK

  pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktorým je spoločnosť REKO group s.r.o.

  Úvodné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

  2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.

  3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:

  Obchodné meno:

  REKO group s.r.o.

  Sídlo: Skuteckého 133/30 , 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

  IČO: 48174483

  IČ DPH: SK2120073010

  email: info@superkrmiva.sk

  tel.: +421 910 942 888

  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro , vložka č.28156/S.

  4. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

  5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

  6. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

  7. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.

  8. Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.

  9. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1

  Odbor výkonu dozoru a právny odbor

  Tel.č: 048/412 49 69 ,048/415 18 71 , 415 18 73

  Fax č: 048/412 46 93

  10.Tovar zakúpený u predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:

  1. Reklamácia v rámci záručnej doby

  2. Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

   

  Záruka, záručné podmienky

  1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.

  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

  4. Výrobcom garantovaná minimálna trvanlivosť je u väčšiny dodávaných krmív ktorý je uvedený na obale. Pri štandardnom uskladnení a preprave tovaru, zodpovedajúce druhu krmiva, si krmivá uchovávajú svoje deklarované nutričné vlastnosti po celú dobu vyznačenej trvanlivosti.

  5. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

  6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

  7. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru alebo a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Vrátený tovar okamžite nahradíme odoslaním nového.

  8. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na info@superkrmiva.sk.

  9. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

  10. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

  11. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

  o mechanickým poškodením tovaru, o používaním tovaru v podmienkach ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, o neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, o nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, o prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

  12. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.

   

  Reklamačné podmienky

  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

  2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

  4. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne alebo osobne

  na adrese predávajúceho:

  REKO group s.r.o., Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica

  5. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle/odovzdá na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru a doklad o doručení (ďalej len „požadované doklady“).

  6. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:

  o identifikácia kupujúceho, o číslo elektronickej objednávky, o popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny, o názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky, o dátum a podpis kupujúceho.

  7. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložene chýbajúcich požadovaných dokladov.

  8. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

  9. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

  10. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

  11. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.

  12. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

  13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  14. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

  15. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  16. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

  17. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim, jeho manuálnym poškodením, resp. poškodením v dôsledku zlého zaobchádzania s tovarom, za čo sa považuje aj nesprávne uchovávanie resp. uskladnenie tovaru.

  18 .Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.10.2019